Yazılar

Eğitim öğretim süreçlerinin tarihsel süre içerisinde var olduğunu göz önünde bulunduracak olursak; pek tabii kültürel gelişmeler, medeniyetlerin kuruluşu ve yaşanan teknolojik gelişmeler eğitimi farklı boyutlara taşımıştır.

Yazı teknolojisinin de birtakım eğitsel süreçler sonucu ortaya çıktığını kabul edecek olursak; medeniyetlerin kuruluşu ve insanların kolektif yaşamaya başlaması eğitim kavramının nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamıştır. Kurulan medeniyetlerin zamanla gelişmesi, yapılan savaşlar, ticari faaliyetler medeniyetler arasındaki etkileşimi arttırarak toplumların birbirlerini eğitmenlerini sağlamıştır. Böylelikle bilgi, farklı coğrafyalara yayılma imkânı bulmuş ve insanlar, coğrafi koşulları da göz önünde bulundurarak eğitsel koşulları geliştirmiş ve eğitim kavramı kurumsal bir yapıya bürünmeye başlamıştır.

Nitekim İsa’nın doğuşundan sonra eğitim kurumlarının varlığı ve çeşitliliği artış göstermiş, bu artış günümüze kadar gelmiş ve yarınlarda da devam edecektir.

Uzaktan eğitim tarihini anlamak, uzaktan eğitim için birden fazla tarihsel yolculuk olduğunu ve uzaktan eğitimin evriminin kolayca gerçekleşmediğini gösterir. Günümüzde eğitim yeniliklerinin uygulanması ve kabul edilmesinde karşılaşılan aynı sorunların çoğuyla, insanlık tarihi boyunca uzaktan eğitim nedeniyle karşı karşıya kalınmıştır. Uzaktan eğitimin tarihi “yazışma” şeklinde 1700’lerin başına kadar izlenebiliyor. Daha önceki tarihlerde nispeten buna benzer uygulamalar da görülmektedir. Ancak teknolojiye dayalı uzaktan eğitim, en iyi görsel, işitsel cihazların 1900’lerin başında okullara girişi ile gelişme göstermiştir.

İlk eğitim filmi kataloğu 1910 yılında Reiser tarafından ortaya çıktı ve 1913’te Thomas Edison, filmin icadı nedeniyle okulların önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen değişeceğini söyledi. Ancak bu öngörünün gerçekleşmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç vardı. Eğitim medyası 1920’de, birçok sınıfta olduğu gibi slaytlar ve hareketli görüntüler şeklinde birçok uzatma programı ile tanıtıldı, uzaktan eğitim tarihi izlenmesinde, televizyonun bir öğretim aracı olarak tanıtılması yazışma eğitimi geleneğinin dışındaki teorisyenler ve uygulayıcılar için önemli bir giriş noktası olarak görünür, yazışma çalışması ve öğretim medyası için paralel yollar ortaya çıkar. Bu konuda Iowa Üniversitesi uzaktan eğitim adına çeşitli uygulamalar geliştirmeye çalışır. Bunlardan bir tanesi radyo üzerinden eğitim vermek, diğeri ise uzaktan öğretim kurslarının oluşmasını sağlamaktı. Sonrasında ise kullanılan görsel ve işitsel materyaller, eğitimdeki ilginin artmasına olanak sağladı ve savaştan sonraki 10 yılda uzaktan eğitime dair araştırma programları oluşturulmaya başlandı. Bu çalışmaların çoğu, öğretim ortamlarının sınıf öğrenmesini nasıl etkilediğine ilişkin teoriyi anlamaya ve üretmeye yöneliktir. Ülkemizde ise uzaktan eğitime dair ilk çalışmalar Anadolu Üniversitesi’nin öncülüğü ile başlamış ve günümüze kadar önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Salamon ve Clark, öğretim araçlarının değil, öğretim stratejilerinin etkili öğrenme anahtarı olduğunu, eğitim teknolojilerinin uzaktan öğretime olan etkilerinin yadsınamayacağını ve eğitimin gelişmesi için uzaktan eğitim programlarının da takviye edici ya da eğitim programlarını geliştirici bir rol üstleneceğini belirtmiştir.

Çok yakın bir tarihe kadar eğitim kavramı genellikle tek bir perspektif içerisinde değerlendirilerek yüz yüze eğitim kavramını karşılar hâlde uygulanmıştır ancak teknolojinin gelişmesine bağlı olarak eğitim içerisine teknolojinin dahil edilmesi -ki eğitimde kullanılan ilk teknoloji yazıdır- ile eğitimin daha farklı perspektifler içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.

Sanayi devrimi gibi tarihsel gelişmeler neticesinde eğitim ve öğretim süreçlerinin günümüz yapısına doğru evrildiğini görürüz. Fakat eğitim ve öğretim kavramlarının günümüz anlamının altyapısını hazırlayan önem, hiç şüphesiz Orta Çağ İslam uygarlığıdır. Özellikle Karahanlılar ile başlayan bu süreç zamanla Selçuklulara devrolmuş, Selçuklular da çeşitli medreseler yaparak eğitim kurumlarının yapılanma süreçlerine önemli katkıda bulunmuşlardır. Öte yandan Nizamiye Medreseleri o günün dünyasında en önemli eğitim kurumu hâline gelmiştir. Yine Selçuklular döneminde, medreselerde mektup yoluyla uzaktan öğretim yapılmaktaydı. Yaşanan Haçlı Seferleri ile birlikte Doğu, eğitsel yapıda Avrupa’yı etkilemiş ve yine batı dünyası ile İslam dünyasının siyasi etkileşimleri sonucunda yaşanan Coğrafi Keşifler sonrasında, Avrupa’da Aydınlanma Çağı yaşanmıştır. Böylelikle günümüz eğitim kurumları ve eğitim öğretim faaliyetleri oluşmaya başlamıştır. Nitekim teknolojik gelişmeler de bunu tetiklemiştir.

Uzaktan eğitim kavramını doğuran en önemli gelişmeler, Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır. Özellikle 1830’ lardan sonra eğitim kurumları günümüz yapılanmalarına doğru yönelmeye başlamış, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin farklı bir perspektif çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. Pek tabi bunun oluşmasında ekonomik faaliyetlerin etken oluşu da eğitime farklı bir boyut kazandırmış, eğitime çok yönlülük vererek gelişmesini sağlamıştır. Eğitim ve öğretimin farklı ortamda yapılabileceği sonucu ortaya çıkmış, sadece binalarda değil her yerde ve her zaman dilimi içerisinde eğitimin mümkün olduğu gösterilmiştir.

Coğrafi koşullar başta olmak üzere insan hayatını etkileyecek birçok olay, başta yaşamsal faaliyetleri sekteye uğrattığı gibi eğitim ve öğretim süreçlerini de aynı orantıda sekteye uğratmaktadır. Nitekim günümüzde CoronaVirus tehlikesiyle yüz yüze kalan insanoğlu, insanlık tarihinin var oluşundan beri böylesi olaylarla karşılaşmıştır ancak günümüzdeki teknolojik gelişmeleri ve imkânları da baz alacak olursak insanoğlu, bugün söz konusu virüsün etkileri ile mücadelede daha şanslıdır. Ayrıca daha çok imkana sahiptir. Eğitim ve öğretimi sekteye uğratan herhangi bir olay ya da süreç aslında eğitim ve öğretim süreçlerine farklı bir perspektif kazandırmıştır. Eğitim ve öğretim kapalı mekanlardan taş duvarlardan kurtulup insanların farklı ortamlarda bilgi edinebilmesini sağlayan bir sürece de kapı aralamıştır. 

Bates, uzaktan eğitimde medya ile bazı dezavantajların teknolojideki son gelişmeler ile ortadan kaldırıldığına inanmaktadır. Bates, yeni teknolojilerin, daha geniş bir öğretim işlevi yelpazesi ve daha yüksek bir öğrenme kalitesi, daha düşük maliyetler, daha fazla öğrenci kontrolü, öğrenciler için daha fazla etkileşim ve geri bildirim vaat ettiğini ileri sürmüştür. Media ve yöntem meselesinin uzaktan eğitim ile ilgili olarak tartışılmaya devam etmesi muhtemeldir ancak uzaktan eğitimin diğer öğretim yaklaşımlarından farklı olduğuna şüphe yoktur. Gehlauf tarafından, öğretmenlerin interaktif televizyona kıyasla geleneksel sınıftaki öğretim dönemine tepkisi üzerine yapılan bir araştırma, daha geleneksel yaklaşımlara bağlı kalmak isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem sonucunda, yöntemi etkili bulmadıklarını, öğretmenlerin uzaktan eğitim öğretimde, eğitim taleplerini karşılamak için çeşitli meslek içi eğitimi almaları gerektiğini belirtmiştir.

Mehmet Hakan Öztürk

Cedit hareketi, 19. yüzyılda ortaya çıkan eğitimden kültürel değişim ve yenileşmeye kadar uzanan sosyal ve kültürel bir harekettir. Lügat anlamı yeni, kullanılmamış, yeni peydâ olmuş demektir. Kelime anlamına uygun bir hareket olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.

Şehâbeddin Mercâni, Abdurrahim Otuzimeni gibi tarihte bilinen ilk Tatar Ceditçileri, bu hareketin birinci safhasını dini düşüncenin maslahattan uzaklaşarak dönemin gereksinimleri karşılamaması üzerine temellendirmişlerdir. Birinci safhada hayli yol kateden Ceditçiler ikinci safhada eğitim meselesine eğilmişlerdir. Eğitimde İsmail Bey Gaspıralı, yaşadığı çağın gereksinimlerine uygun fikirler sunarak, 1884 senesinde Bahçesaray’da ilk Usûl-i cedit okulunu açmıştır. Bu hamle Ceditçilik hareketinin ilk somut adımıdır. Türk halklarının yeni bir düzene olan ihtiyacı, Ceditçilik hareketinin ilk çıkış noktasıdır diyebiliriz.

Cedit hareketi çok kısa bir sürede gözlemlenen toplumun tüm kesimini etkileyerek sosyal, kültürel, içtimai ve siyasi alanlara doğru genişleme göstermiştir. Halk arasında hür fikirlerin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Gaspıralı’nın ikinci hamlesi Tercüman gazetesi ile Cedit hareketini basın yoluyla tüm Türk illerine yaymak olmuştur. Gaspıralı, Türkistan’a yapmış olduğu ziyaretlerle Usul-i cedit okullarının tanıtımını yaparak, eğitimde revizyon fikri ile çığır açmıştır. Türkistan’daki milli ve yerli âlimler Gaspıralı’ya destek vermişlerdir. Nitekim Rus yanlısı Kadimci alimler, Ceditçilik hareketini önlemeye çalışarak halkı kışkırtmaya çalışmışlardır. Uzlaşmaların neticesinde Kadimci olarak bilinen Mahmud Hoca Behbudi, 1903 yılında Semerkand şehrinde Cedit okullarının bir şubesini açarak Türkistan’daki öncülerinden biri olmuştur.

Cedit hareketinin eğitimdeki esas gayelerini şu şekilde söyleyebilmemiz mümkündür: Mektepleri, medrese ve medreseye has eğitimden ayırarak belli bir programa bağlı kalınacak, yürütülecek müfredatı esas almak. Öğretmenlere tayin usulü getirmek ve maaşa bağlamak. Halka okuma, yazma öğretmek, kız çocuklarını eğitime kazandırmak… Bu girişimlerin devletleşme yolundaki önemli adımlardan biri olması Ceditçilerin eğitime verdikleri önemin ne denli büyük olduğunu göstermektedir.

Ceditçiler, Avrupa ve Rusya’daki gelişmeleri yakinen takip etmişlerdir. Hususiyetle Avrupa’da ortaya çıkan fen bilimlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi üzerinde durmuşlardır. Bahsedilen bu hedefler Osmanlı’nın ıslahatları ile benzerlik göstermektedir. Öyle ki Cedit hareketinin kaynaklarından biri de Osmanlı’nın modernleşme çabalarıdır. Ancak Ceditçiler buna benzer unsurları kendi öz formlarına uydurmayı başarmıştır ve bu sayede kısa sürede yüksek verim elde etmişlerdir. Çok kısa bir zamanda Rusya’nın çeşitli şehirlerinde otuza yakın Cedit mektepleri açılmıştır.

1917 Bolşevik Devrimi ile Ceditçilik güç kazanarak kendine hareket alanı yaratmıştır. Oluşum, Türk halklarının bağımsızlık mücadelesine evrilmesine vesile olmuştur. Fakat sanılanın aksine, Ceditçiler için en zor yıllar devrim ile başlamıştır.

1929–1937 yılları Ceditçilerin liderlerine tutuklama kararı çıkartılmıştır. Mahkemelerde yargılanan Ceditçilerden kimileri idama mahkûm edilmiştir. 1937 yılına gelindiğinde Ceditçiler’in büyük kısmı, vatan haini ilan edilerek katledilmişlerdir. Bu olay tarihe “Büyük Ziyalılar Kırımı” olarak geçecektir. Sultan Galiyev, Ekmel İkram, Abdülhamid Çolpan, Bekir Çobanzade gibi nice isimler şehit edilen aydınlardandır.

Baskılardan ve zulümlerden yılmayan Ceditçiler çalışmalarına sessiz sedasız devam etmişlerdir. Değişen hayat şartları ve savaşlar Türk halklarını büyük zorluklar içinde mücadeleye itmiştir. Ceditçilik fikri ve ideali nesillere miras olarak bırakılarak aktarılmıştır. Bu mirasın taşıyıcıları, Gorbaçov döneminin yumuşayan politikalarına binaen rahat hareket alanı elde edebilmişlerdir. Bu dönemde katledilen Ceditçiler aklanarak iade-i itibarlarını kazanmışlardır.

Milli uyanışın ilk hamlesi olan Cedit hareketinin en müspet neticesi, Sovyet zulümleri altında, özgürlükleri için mücadele eden Türk halklarının hayallerini gerçekleştirme ümitleri olmuştur. Zorluklardan köklerindeki şuurun emekle işlenmiş olduğu fikri ile sağ çıkabilmişlerdir. Türk milletlerini diri tutan, bu aydınlanma hareketlerinin temelinin sağlam inşa edilmesi ile mümkün olmuştur. Cedit hareketi, var olan mirasa, miras katma mefkûresi olarak gönüllerde yaşamıştır.

Gazete ve Mecmuâ Faktörü

Tercüman: Bahçesaray’dan Semerkand’a; İstanbul’dan, Bakü’ye kadar geniş bir coğrafyada okunan, ciddi tirajlara ulaşan, İsmail Bey Gaspıralı tarafından çıkarılmış, Türk basın tarihinin önemli gazetelerinden biridir.

1883-1918 yılları arasında, tam 35 yıllık macerasıyla Türk halklarının ortak sesi olan Tercüman gazetesi; Türk halklarını ortak bir şuur etrafında birleştirmeye çabalamıştır. Modernleşme yolundaki adımların ilk büyük tesircisi Tercüman gazetesi olmuştur. Türk halkları arasında oluşacak olan kolektif şuur her bakımdan iyi olacak ve köprüler inşa etmeye yarayacaktır.

“Matbuat halkın, milletin dilidir. Matbuat bir dil-i milliyedir ki, sesi dünyanın bir tarafından bir tarafına kadar gider; bir dildir ki, sedası bin yıl soñ işitilir.”

Gaspıralı’nın üzerinde hususiyetle durduğu mevzu, milli bir Türk dili oluşturma gereksinimidir. Türk lehçelerinin farklı yazılarla yazılmasına karşı çıkan Gaspıralı, bütün Türk halklarının okuyup anlayabileceği, sade ve milli bir dil oluşturulmasında uygun gördüğü dil ise Osmanlı ve Çağatay Türkçesinin ortak bir zeminde birleştirilmesiyle oluşturulabilecektir. İstanbul Türkçesinin bazı özelliklerini yetersiz bulan Gaspıralı, onun bir dil olamadığını söyleyerek adeta aynı dönemde Osmanlı lisanı için cerayan eden Yeni Lisan hareketini destekler nitelikte ifadeler kullanmıştır. Gaspıralı’nın Osmanlı Türkçesi hakkındaki görüşleri Yeni Lisancılarla hemen hemen aynıdır.

1880’li yıllardan 1905’e kadar -Azerbaycan’daki yayın faaliyetlerini hariç tutarsak- ortak tek yayın Tercüman (1883-1905) gazetesi idi. Gaspıralı, daha önce Tonguç, Şafak, Kamer, Ay, Yıldız, Güneş gibi gazetelerde de “dil” üzerine yazılar yazmış; bu yayınlar, sonraki yıllarda yerini Tercüman’a bırakmıştır. Tercüman’da Doğu ve Batı Türklüğü için sade ve anlaşılır klasik yazı dili geleneği (Çağatayca ve Osmanlıca) hedeflenmişti. Bu yüzden gazete, bütün Rusya Türkleri tarafından okunuyor ve anlaşılıyordu. Gaspıralı’nın ortak edebî dil ve ortak edebiyat üzerine fikirleri, Özbek ve Kazak aydınlarını da etkiliyordu. Azerbaycan’daki kadar kuvvetli olmasa da Türkistan’da bu anlayışa destek veren şairler günden güne artıyordu. Öyle ki, 1905 Rus meşrutiyetinden sonra Türkiye’ye ve İdil-Ural medreselerine giden Türkistan aydınlarının şiirlerinde yer alan ‘İslamcılık’ ve ‘Türkçülük’ fikirleri, bu gelişmenin somut örnekleridir.

https://qha.com.tr/haberler/turk-dunyasinda-edebiyat-koprulerinin-mimari-gaspirali-ismail-bey/178333/

Gaspıralı’ya göre dil birliği, ortak birlikteliği sağlayacak olan yegâne unsurdur:

“Kazan dili, Bahçesaray dili, Bakü dili, Kızılyar dili yoktur. Hepimizin dili bir dildir.

Gaspıralı, Tercüman gazetesinin tüm Türk illerinde okunuyor olmasıyla ortak bir dil ile yazma çabasının nüvelerini milli şuurun yeşermesiyle toplamıştır.

Cedit hareketi, Tercüman gazetesinin yanı sıra; Turan, Mirat-ibret, Ülfet gibi gazetelerle desteklenmiştir. Ayna, Yaş Türkistan, Yeni Türkistan gibi mecmualar da aynı vazifeyi görmüşlerdir. Hatta Yeni Türkistan dergisi 1927 yılında Mustafa Çokay, Zeki Velidi Togan, Osman Kocaoğlu gibi isimlerine aşina olduğumuz Ceditçiler tarafından çıkartılmıştır. Bu mecmuada iktisadi ve siyasi içerikli yazılar yayımlanarak, her alana hakim bir Cedit ordusunun, nasıl gelişim kaydettiği gözlemlenmektedir.

Kırım’dan sonra en etkin olunan Özbekistan coğrafyasında Abdurrauf Fıtrat, Abdülhamit Çolpan, Nazime Hanım gibi isimler Ceditçiliğin önemli simaları olarak yetişmiştir. Bu aydınlar eğitim hayatlarından sonra doğdukları topraklara dönerek ortak bir bilinçle hareket etmişlerdir.

Alaş hareketinin öncü aydınlarından olan Mağjan Jumabay, Alihan Bökeyhan gibi isimler, Cedit hareketinin Kazakistan topraklarındaki önemli temsilcilerindendir.

Azerbaycan sahasında Hasanbey Zerdâbî, Abbas Kulı Ağa Han Bâkihanlı, Münevver Karî gibi isimler önemli Ceditçilerdendir.

Tüm Türk illerinde oluşan bu birlik, edebî ve fikrî yazılar kaleme alınarak reformların inşa süreci hızlandırmış ve birliktelik pekiştirilmiştir.

Cedit okullarında yetişen ilim, fikir, edebiyat alanlarında; Abdullah Tukay, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Abdürreşid İbrahim ,Fatih Kerimî gibi yakın dönemin önemli simaları yetişmiştir.

Günümüzde Ceditçilik Mümkün Müdür? Mümkünse Nasıl Olmalıdır?

Halbuki Türk lehçelerinden birini iyi bilen adam, herhangi bir Türk ülkesine giderse, geldiği günden itibariyle mahalli lehçede, konuşmağa başlar, maksadını temamile anlatmakta hiçbir türlü müşkülat çekmez. İstanbul’dan geçen muhtelif Türk zümrelerine mensup hacılar İstanbul’da hiçbir zaman tercümana ihtiyaç duymamışlardır. Bulgar hududundan Çinî Türkistan’ın şarkî hududuna kadar şarka doğru, yalnız Türkiye lehçesini bilen bir adam tercümansız seyahat edebilir, hiçbir müşküllüğe uğramaz. Rus ihtilalinden evvel Kazan’da, Orenburg’da Moskova’da çıkan Türkçe gazetelerin Kırgız ve Kazaklar arasında binlerce müşterisi, abonesi vardı. Çağatay edebi dili ismi ile malûm dilde yazan şair ve yazıcılardan Mir Ali Şir Nevâyi , Rabgûzi eserleri bütün şark ve garp Türkleri arasında milli edebiyat sayılırdı. Çağatay edebi dilini bütün şark ve garp Türkleri anladığı gibi, cenup (Türkiye) Türkçesinde yazılmış dini ve tarihi eserler de bütün bu Türkler arasında gayet yayılmıştı. Bu eserlerde münevver olmayan Türklerin anlamadıkları unsur Türkçe kelimeler değil; Arapça ve Acemce sözlerdir. Aynı surette Kazan’da basılmış Kazan edebi dilinde yazılmış eserler Taşkent’te, Akmescit’te milli edebiyat sayılırdı. İstanbul’da çıkan eserleri tahsil görmüş herhangi bir Türk okur, anlardı.


Arsal, Sadri Maksudi, Türk Dili İçin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,2017. 111-112.

Tarihin bir döneminde ortaya çıkmış ve vazifesini en iyi, en güzel şekilde ifâ etmiş bu kutlu Ceditçilik Hareketi’nin günümüzde aynı işlev ile dirilmesi pek mümkün değildir. Fakat misyonu değiştirilerek güncellenerek çağımızın gereksinimlerine yanıt veren bir oluşuma ön ayak olmasını beklememiz mümkündür. Biz Türk gençleri bugün her bakımdan ihmal ettiğimiz soydaşlarımızla yeniden iletişim kanalları açmalı ve bu kanalların salahiyetli alışverişine müsaade etmeliyiz. Burada kastedilen mevzu siyasi iktidarın dışında fikrî birlikteliktir. Bugün Türk Keneşi, Türksoy gibi çeşitli işbirlikleriyle bağlarımızı sağlamlaştırmaya çalıştığımız soydaşlarımızla ilmî sahada buluşmamızın yegâne yolu Türk lehçelerini öğrenmek ve bu lehçelerle kimi yazılarımızı kaleme almak olacaktır. Bugün Türkiye’deki Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programlarındaki öğrencilere lehçe dersleri verilmektedir. Bu bölümlerde eğitim gören gençlerin lehçe bilgileri sayesinde tıpkı Ceditçilerin yaptığı gibi -ortak bir yazı dili girişimi olmasa da – ortak alfabe teşebbüslerinin de yardımıyla yazılar kaleme alınabilir. Yalnızca bölüm kısıtlamasına tabi tutulmadan hemen her idealist Türk gencinin lehçe öğrenimi rahatlıkla sağlanabilir. Gelişen teknoloji biz Türk gençlerine her bakımdan imkan sağlamakta iken tarihte gerçekleştirilmiş olan bu birlikteliğin bir kere daha fikir, düşünce, edebiyat alanında yeniden kurulmasına fırsat verebilir. Türk lehçeleri arasında ufak tefek farklılıkların bulunuyor olması, üzerinde birazcık emek verip duracak olan her Türk aydını adayının kolaylıkla başarabileceği bir dil çalışması olacaktır. Kuru, hamaset yüklü konuşmaların ve hayallerin yerini aksiyonda ve harekette olmak isteyen gençler almalıdır. Tarihten de gördüğümüz üzere dil birliğimiz bu konudaki en büyük silahımızdır. İlminskiy’nin Türk lehçelerini parçalama çalışmaları, geçmişte Sovyet yönetiminin alfabeden kültüre Türk’ün özünü her bakımdan yok etme girişimleri bile bu birlikteliği bozmaya yetmemiştir.

Kadim ülkülerimizden biri olan ” Dilde, fikirde, işte birlik ” düşüncesinin bugünkü temsilcileri olabilmek için önümüze çıkan fırsatlar değerlendirilmeyi beklemektedir. Türk gençlerinin binbir emekle kurmuş olduğu platformlar Türk milletleri arasındaki bu bağların yeniden inşasına yardımcı kuruluşlardan olmalıdır, olacaktır. Tarihimizin en büyük öğretilerinden biri bu kutlu birlikteliğin geçmişte nasıl işlendiğini göstermesi ve kılavuzluk etmesidir.

‘Türkün dili tək, sevgili istəkli dil olmaz.
Özgə dile qatsan, bu əsil dil əsil olmaz.”

”Türk’ün dili gibi sevgili, istekli dil olmaz.
Ayrı dilden katsan bu soylu dil, soylu olmaz”


Şehriyar

Not

Trt Avaz kanalında yayınlanan “Köklerin İzinde” isimli belgesel serisinde birçok Ceditçinin hayatı anlatılmaktadır. Meraklısına tavsiye olunur.

Kaynak

Zeki, İzzetullah (2019) “Türkistan Ceditçileri” Ankara: Çizgi.

Ercilasun, Ahmet, Bican “İsmail Gaspıralı’nın Fikirleri”, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara: Akçağ.